برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 635-654-1

دانشجویان و پیشرفت و علاقه آنان، دربردارد. در فرایند بازنگری و تولید ایـن نسـخه، از محـیطویکی برای دریافت نظر انجمنهای جهانی درباره رشته سیستمهای اطلاعاتی بهره بـرده شـد و مشارکت کل جامعه سیستم اطلاعاتی، معیاری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 595-614-1

و کسن، 2009 دانــش کســب وکــار، تجربــ ه ویــژه، مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی انتخاب مشاورانمدیریت جامع کیفیت تاپسیس فازی صارمی، موسوی و سنایی، 2009 ثبات عاطفی، مهارت تعـاملی، تجربـه گذشته، اعتمادبه نفس – Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 531-552-1

ســودمندی، ریســک، هزینــه و سازگاری بـا سـبک زنـدگی بـر پذیرش بانکداری همراه توسـط مشتریان مؤثر است. ســهولت اســتفاده، ســودمندی،ریسک، هزینه، سازگاری با شیوهزنـدگی و نیـاز بـرای تعامـل بـاکارمندان بررســی عوامــل پــذیرشمشـــتریان نســـبت بـــهبانکداری همراه وسلز Read more…