مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 595-614-1

و کسن، 2009 دانــش کســب وکــار، تجربــ ه ویــژه، مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی انتخاب مشاورانمدیریت جامع کیفیت تاپسیس فازی صارمی، موسوی و سنایی، 2009 ثبات عاطفی، مهارت تعـاملی، تجربـه گذشته، اعتمادبه نفس – Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 615-634-1

عملکرد فناوری اطلاعات طراحی شده است. این چارچوب را بنیاد کنترل و حسابرسی سیستم هایاطلاعاتی که زیرمجموعه مؤسسه تحقیقاتیِ انجمن کنترل و حسابرسی سیستم های اطلاعاتی1است، توسعه داد. چارچوب کوبیت الگوی فرایندی در سطح بالا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 635-654-1

دانشجویان و پیشرفت و علاقه آنان، دربردارد. در فرایند بازنگری و تولید ایـن نسـخه، از محـیطویکی برای دریافت نظر انجمنهای جهانی درباره رشته سیستمهای اطلاعاتی بهره بـرده شـد و مشارکت کل جامعه سیستم اطلاعاتی، معیاری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 511-530-1

مدل مفهومی پژوهش بر اساس ترکیب مفاهیم مرتبط با کار مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبـادلات الکترونیکـیدولت و کسب وکارها، مدل مفهومی پـژوهش تـدوین شـد (شـکل 1) کـه در ادامـه بـه معرفـیمؤلفه های آن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 531-552-1

ســودمندی، ریســک، هزینــه و سازگاری بـا سـبک زنـدگی بـر پذیرش بانکداری همراه توسـط مشتریان مؤثر است. ســهولت اســتفاده، ســودمندی،ریسک، هزینه، سازگاری با شیوهزنـدگی و نیـاز بـرای تعامـل بـاکارمندان بررســی عوامــل پــذیرشمشـــتریان نســـبت بـــهبانکداری همراه وسلز Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 473-492-1

از مزیت های عمده خرید آنلاین، دسترسـی 3 آسـان بـه خـدمات ، در دسـترس بـودن اطلاعـات 4، صرفه جویی در زمان، برخوردنکردن با موانع جغرافیایی5 و ناشناس ماندن6 است. بر اسـاس نتـایج مطالعات، مشتریان آنلاین Read more…

By 92, ago