مدل مفهومی پژوهش
بر اساس ترکیب مفاهیم مرتبط با کار مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبـادلات الکترونیکـیدولت و کسب وکارها، مدل مفهومی پـژوهش تـدوین شـد (شـکل 1) کـه در ادامـه بـه معرفـیمؤلفه های آن پرداخته می شود.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
اخلاق مداری حرفه ای طرفین تبادلات الکترونیکی بین دولـت و کسـب وکارهـا ؛ توجـه
اعضای شرکت و طرفین تبادلات الکترونیکی بـین دولـت و کسـب وکارهـا بـه منشـور اخلاقـیشرکتشان و اندازه پای بندی آنها به وجدان اخلاقی، به منزله بزرگ ترین عامل برقرارکننده عـدالتاجتماعی و رعایت اصول اخلاقـی در انـواع تبـادلات الکترونیکـی بـین دولـت و کسـب وکارهـا .
سنجه های این مؤلفه عبارت اند از: خط مشی اخلاقی سازمان نسبت به مصرف کننـده و مشـتریان،خط مشی اخلاقی سازمان نسبت به پیمانکاران و مؤسسه های نظارتی، خط مشی اخلاقی سـازمان نسبت به کارکنان و مدیران، توجه به وجدان اخلاقی (به منزله بـزرگ تـرین عامـل برقـرار کننـده عدالت اجتماعی و کنترل کننده انگیزه های زودگذر)، توجه سـازمان بـه اسـتفاده از سیسـتم هـای اطلاعاتی اخلاقی و خطمشی استفاده اخلاقی از رایانه به منزله یکی از خط مشی های الکترونیکـی سازمان (حسینی دولت آبادی، 1370 و آذر، فانی و داج خوش، 1391).
نیت جرایم الکترونیکی در حوزه تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسـب وکارهـا ؛ تمـام
تخلف ها و جریمههایی است که با نیـت خرابکـاری و نـابودی سیسـتم هـای شـرکت، جاسوسـیالکترونیکی و نفوذ (بدون خرابکاری) به اسرار تجاری و نقض حریم خصوصی شرکت، اخـلال درسیستم ها و عملیات اصلی شرکت و ایجاد هرگونه مشکل برای ادامه فعالیت های شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی، سالانه خسارت های مادی (کاهش فروش) و معنـوی (بـدنامی و صـدمه بـهشهرت شرکت) زیادی را بر شرکت تحمیل میکند. بـه طـور خلاصـه انـواع جـرایم الکترونیکـی عبارت اند از: نفوذ، گردآوری غیرمجاز داده ها (گردآوری دادههـای شخصـی از طریـق روش هـایغیرقانونی)، تغییر غیرمجاز داده هـا (ورود بـه سـایت و انتشـار محتـوای کـذب)، سـرقت هویـت (دسترسی به شناسه و رمز عبور دیگران و وانمـودکردن خـود بـه جـای آنهـا)، انتقـال و افشـای غیرمجاز داده ها و رعایت نکردن ضوابط امنیتی و سایر حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی (اصـلانی1384: 207- 186؛ بلنگ ر و هیل ر، 2006؛ ب لا، گیوستولیس ی و ریکوبن ه، 2011 ؛ کالونی اتیس، بلسیس و گریتزالیس، 2011).
شایستگی مدیرعالی حـریم خصوصـی در حـوزه تبـادلات الکترونیکـی بـین دولـت و
کسب وکارها؛ از ترکیب مفاهیمی چون وظایف، مهارت ها و فنون به کاربردهشده مدیر عالی حریم خصوصی در مبانی نظری موضوع شکل گرفته است. در اینجا به بررسی توانایی مدیر عالی حریم خصوصی شرکت در به کارگیری فنون و روشهای مرتبط با کار، پرداخته می شود (دیمیک، 2012 و آوازو و دسوزا، 2004).
فناوری های محافظ حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب وکارها؛ تأثیر استفاده از فناوری هایی مانند سیستم های تشخیص و جلـوگیری از نفـوذ، نـرم افزارهـای امنیتـی،سخت افزارها و بسترهای مبادله های امن و بینام و سایر ابزار الکترونیکی که شرکت برای رعایت حریم خصوصی اسرار تجاری و تبادل های الکترونیکی امن و بی نام ب هکار می برد. در این پژوهش به بررسی مؤلفههای اسـتفاده از سیسـتم هـای اطلاعـاتی امـن (مطمـئن )، سـخت افـزار و بسـتر پیام رسانی آنی رمزی، شبکه هـای پنهـان سـازی جریـان اطلاعـات، نـرم افـزار ضـبط حرکـات و کلیکهای ماوس و صفحه کلید، فناوری متوقف کردن سایت های شخص ثالث ردیاب در سراسـر وب، گذرواژههای یکبار مصرف، فناوریهای حفاظت از حـریم خصوصـی انتشـار و ثبـتکـردن اطلاعات حساس سازمان، فناوری پیام خودانهدام متنی، صوتی و تصویری (به منظـور حفاظـت از حریم خصوصی ابزار موبایل سازمان) پرداخته شده است (کایلای و جارات، 1995؛ سامرز، استنلی و کوزبان، 1998 و هاچبرگ و همکاران، 1993).
نوع تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب وکارهـا ؛ میـزان خطرپـذیری و ریسـک تبـادلالکترونیکی بین دولت و کسب وکارهـا ، از طریـق درگـاه هـای دولتـی و سـایر روش هـای تبـادلالکترونیکی بین دولت و کسب وکارها است. در پژوهش پیش رو، سنجه هـایی چـون فرمـول هـا،تألیفات منتشرنشده و طرح های تجاری و نیز نرم افزارها، فرایندها و روش هـای تجـارت شـرکت ، محتوای تبادلات درنظر گرفته شدند و به بررسی مبادله الکترونیکی از طریق وب سایت، رایانامـه،تلفن و … پرداخته شده است (بلا، گیوستولیسی و ریکوبنه، 2011؛ ردیک و روی، 2013 و دینو و هارت، 2006).
روش شناسی پژوهش
از آنجا که تحقیقات طراحی، به روش شناسی منحصربه فردی نیاز دارد، در ایـن مقالـه بـا بررسـی پارادایمهای اصلی زیربنای فلسفی پـژوهشهـای علـوم اجتمـاعی و مـدیریت و روش پـژوهش سیستمهای اطلاعاتی، از ترکیب نظریه انتقادی و رویکرد پژوهشی علم طراحـی 1 اسـتفاده شـدهاست. در واقع از دید هستی شناسی ـ پارادایم پژوهشی انتقادی، در این مقاله واقعیت و مسائلی که مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبادلات الکترونیکی دولت و کسب و کارها با آنها سروکار دارد را هاله ای از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی و… احاطه کرده است که ایـنعوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبادلات الکترونیکی دولـ ت و کسب و کارها، در گذر زمان و در صورت تعامل با اعضای شرکت، شفاف میشـوند . در واقـع ایـنپژوهش از نظر ماهیت، کاربردی است؛ زیرا نتایج و یافته های آن برای حل مسـائل مخـتص بـه مدیر عالی حریم خصوصی در حـوزه تبـادلات الکترونیکـی دولـت و کسـب و کارهـا کـه یکـی ازمشکلات خاص سازمان ها به شمار می رود، به کار برده می شود. از دید شناخت شناسـی، پژوهشـگربه بررسی جامع پدیده مد نظر به شیو ه ای تعاملی با خبرگان این حوزه اقدام می کند و خبرگان نیز نظرشان را درباره درستی و ارتباط مفاهیم و قواعد پرسشنامه بیان می کنند. در اینجا ذهنیت گرایی و ارزش های خبرگان حوزه مطالعه، بر پدیده تأ ثیر می گذارد. شناخت شناسی در رویکـرد پژوهشـیعلم طراحی این مقاله به دو مسئله اشاره می کند؛ یکی دانستن از طریق ساختن سیسـتم خبـره ودیگری سازههای عینی محدود درون مضمون حریم خصوصی. از دیـد ارزش شناسـی، بـه خلـقدانش جدید درباره حوزه کاری مدیر عالی حریم خصوصی، پیشرفت و بهبـود در وضـعیت حـریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Design Science
خصوصی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب وکارها و فهم مسائل کاری مـدیر عـالی حـریمخصوصی پرداخته شده است (وایشناوی و کوچلر، 2008: 20-14 و کاتز، 2006: 304- 302). در واقع روش اجرای این پژوهش از نظر هدف، توصیفی ـ ارزشیابی است؛ زیـرا از سـویی اقـدام بـهتوصیف دقیق مفاهیم و قواعد حوزه مدیر عالی حریم خصوصـی در حـوزه تبـادلات الکترونیکـیدولت و کسب وکارها می پردازد و از سوی دیگر، روابط بین این مفاهیم و قواعـد را بـا اسـتفاده ازپرسشنامه و مصاحبه با خبرگان ارزیابی و تعیین می کند. در واقع روش نمونه گیری در ایـن مقالـهترکیبی از دو روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی است. گفتنی است، حجم نمونه این پژوهش را سه گروه معرفی شده از خبرگان در دسترس و مایـل بـه همکـاری در جامعه آماری شکل می دهد. برای دستیابی به مدل، از اسناد موجود در مجله های مـرتبط بـا کـارمدیر عالی حـریم خصوصـی در حـوزه کسـب وکـار الکترونیکـی، توصـیههـای سـازمان توسـعه همکاریهای اقتصادی (OECD)، هشدار های پلیس بین الملل درباره حریم خصوصی در فضـایالکترونیکی، مرکز اطلاعاتی حریم خصوصی الکترونیکی (EPIC) و قـانون تجـارت الکترونیکـیایران، استفاده شده است. به منظور ارزیابی مفاهیم مرتبط با کار مدیر عـالی حـریم خصوصـی درحوزه تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها، از نظـر 172 نفـر از متخصصـان دانشـگاهی ، از جمله استادان حقوق دانشـگاههـای تربیـت مـدرس و شـهید بهشـتی، مرکـز تحقیقـات صـنایعانفورماتیک و همچنین متخصصان بخش دولتی مانند پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات)، معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و… بهره بـرده شـد. دادههـایپرسشنامه اول در فاصله زمانی شهریور 1393 تا آبان 1393 و دادههای پرسشنامه دوم در آذرمـاه1393 جمع آوری شده است. ضریب آلفای کرونباخ 93 گزینه پرسشنامه برای پایایی مؤلفـههـایتعیین کننده وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسبوکارها، 73/0 به دست آمد که قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه را نشان می دهد.
یافته های پژوهش و طراحی سیستم خبره فازی
در این پژوهش سیستم خبره در پنج مرحله طراحی شده است که عبارت اند از: فازی سازی، پایگاه قواعد فازی، موتور استنتاج فازی و غیرفازی سازی و اعتبارسنجی سیستم خبره طراحـی شـده . بـاتوجه به تحلیل ساختار سیستمهای خبره به کاررفته در مجله هـای معتبـر در حـوزه سیسـتمهـایخبره1 (ژو و همکاران، 2007؛ لی بلنک و جلاسی، 1991؛ لیائو، 2005 و ژیـدوناس و همکـاران،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expert System With Applications
سیستمبرایحریم خصوصی…
2009)، اجزای ساختار سیستم خبره این پژوهش طراحی شد که در شکل 2 به نمـایش گذاشـتهشده است.
فازی سازی: بعد از طراحی مدل مفهومی پـژوهش، بـه تعریـف متغیـر هـای ورودی و خروجـیسیستم خبره اقدام می شود. در واقع ماژول »وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها ،« خروجی سیستم خبره پیشنهادی را شکل می دهد. جدول 2 افرازبندی متغیـر هـایزبانی مرتبط با متغیر خروجی سیستم خبره پژوهش را بر اساس نظر خبرگان به نمـایش گذاشـتهاست.

شکل2. ساختار پیشنهادی سیستم خبره پژوهش حاضر
جدول 2. متغیر های زبانی مرتبط با وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها
توابع عضویت اعداد مثلثی و ذوزنقه ای علامت
اختصاری معادل
انگلیسی متغیر زبانی شماره
(0/15, 0/03, 0, 0)
(0/3, 0/2, 0/)1
(0/7, 0/5, 0/)3
(0/9, 0/8, 0/)7
(1, 1, 0/,97 0/85) Worst
H-R
M-R
L-R

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Best InSecure
High Risk
Medium Risk
Low Risk
Secure نا امن
ریسک زیاد ریسک متوسطکم ریسک امن 1
2
3
4
5
پایگاه قواعد فازی: پایگاه قواعد فازی مجموعه ای از قواعد اگرـ آنگاه است که قلب سیسـتمخبره این پژوهش بهشمار می رود. در اینجا احتمال وقوع حالتهای مختلف بین متغیر های اصـلیسیستم خبره، یکسان در نظر گرفته شده است. نحوه تولیـد قواعـد پایگـاه دانـش مـاژول اصـلیسیستم خبره (وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها) بـه شـرح زیـراست:
محاسبه وزن هریک از متغیر های اصلی با بهره مندی از نظر خبرگان: با توجـه بـه جـدول
وزن نهایی متغیرهای اندازه گیری کننده، وزن هر یک از متغیر های اصـلی بـه دسـت آمـد کـه در جدول 3 مشاهده می شود.
جدول 3. وزن هر یک از متغیر های اصلی پژوهش
وزن نهایی متغیر سنجه ها متغیر اصلی شماره
0/811 7 اخلاق مداری حرفه ای طرفین تبادلات الکترونیکی 1
0/779 28 شایستگی مدیر عالی حریم خصوصی شرکت 2
0/772 24 نوع تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها 3
0/771 17 فناوری های حافظ حریم خصوصی شرکت 4
0/768 17 نیت جرایم الکترونیکی 5

محاسبه مقدار متغیر خروجی بر اساس وزن هریک از متغیرها: با توجه به وزن هر یـک از پنج متغیر اصلی سیستم خبره، می توان وضعیت حریم خصوصـی تبـادلات الکترونیکـی دولـت وکسب وکارها را در حالت های مختلف بررسی کرد. جدول 4 نحوه محاسبه وزن حالت های ممکـنبرای تولید قاعده در پایگاه دانش سیستم خبره را نشان می دهد.
با توجه به توابع عضویت متغیر های زبانی خبرگان، 247636/0 در بازه تعریف شده برای متغیر زبانی »ریسک زیاد« جانمایی شده است. از این رو، وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها در حالت بالا (جدول 4) در »ریسک زیـاد « قـرار دارد . سـایر قواعـد پایگـاهدانش این سیستم خبره نیز به این ترتیب تولید شدند و در پرسشنامه ای بـه مقایسـه پاسـخهـایسیستم خبره با میانگین نظر خبرگان پرداخته شد. شکل 3 نحوه تولید قواعد پایگاه دانش مـاژولاصلی سیستم خبره را نشان می دهد.

جدول 4. نحوه محاسبه وزن حالت های ممکن برای تولید قاعده در پایگاه دانش سیستم خبره
وزن حالت
مفروض وزن متغیر × مقدار قطعی متغیر تأثیر بر متغیرخروجی حالت های ممکن برای تولید قاعده
0/0192 0/025 × 0/768 رابطه منفی اگر »نیت جرائم الکترونیکی« با بد خواهی زیاد باشد.
0/3893 0/5 × 0/779 رابطه مثبت و »شایس تگی م دیرعالی ح ریمخصوص ی« در وض عیتمعمولی باشد.
0/7911 0/975 ×0/811 رابطه مثبت و »اخلاق مداری حرفه ای طـرفین تبـادلات الکترونیکـی«زیاد باشد.
0/0193 0/025 × 0/772 رابطه منفی و »نوع تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارهـا « خیلـیمهم باشد.
0/0193 0/025 × 0/771 رابطه مثبت و »فناوری های محافظ حریم خصوصی شـرکت « ضـعیفباشند.
میانگین وزن حال تهای مفروض:
0/019297625 + 0/791143275 + 0/3892685 + 0/019197375 +
0/01927175
0/247636 ÷ 5 =1/238179 آنگاه:
حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسـب وکارهـادر چه وضعیتی قرار دارد؟

شکل 3. نحوه تولید قواعد پایگاه دانش ماژول اصلی سیستم خبره
موتور استنتاج فازی: در بخش جعبه فازی نرم افزار متلب، به منظور اتصال قواعد فازی سیسـتمبا استفاده از عملگر »و« و »Sum«، سبک تجمیع قواعد فازی1 انتخاب شده است. بدین ترتیب، مجموع دقیق تر هر مجموعه خروجی قواعد در نظر گرفته می شود، نه حداکثر آنهـا . دلیـل اصـلیاستفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی این است که موتور استنتاج فازی ممدانی، معایب سیستم فازی خالص و سیستم فازی سوگنو را برطرف کرده است، ضمن آنکه یک فازی ساز در ورودی و یک غیرفازی ساز در خروجی سیستم قرار می دهد. برای انتخاب نوع استلزام در نرم افزار متلـب ازProd استفاده می شود؛ زیرا عملگر مینیمم مجموعه فازی خروجی را کوتاه و ناقص مـی کنـد . در واقع دلیل استفاده از Prod، مقیاس بندی دقیق تر خروجی مجموعههای فـازی اسـت (سـیوناندام،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aggregation
سوماتی و دیپا، 2007: 127- 113). غیرفازی ساز، خروجی فازی را به عدد قطعی تبدیل می کنـد . در قسمت غیرفازی ساز نرم افزار متلـب، روش Centroid انتخـاب مـیشـود . شـکل 4 نمـایی از تحلیل رفتار متغیر خروجی در ماژول وضـعیت حـریم خصوصـی تبـادلات الکترونیکـی دولـت وکسب وکارها، به صورت عددی و زبانی، بر اساس پنج متغیر اصلی سیستم خبره را نشان می دهد.

شکل 4. تحلیل رفتار متغیر وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسبوکارها

ارزیابی نهایی پاسخهای سیستم خبره: بعد از طراحی سیسـتم خبـره پـژوهش بـا انتخـابتصادفی 10 قاعده از سیستم خبره، خروجیهای سیستم خبره در پرسشنامه جداگانه ای (جدول 5) با نظر 18 نفر از خبرگان مقایسه شد. همان طور که در جدول 6 مشاهده می شود، اختلاف نهـایی بین خروجیهای سیستم خبره و میانگین نظر خبرگان معنـادار نیسـت ( 06475/0). ایـن نتیجـهنشان می دهد سیستم خبره فازی مدیر عالی حریم خصوصی، از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول 5. ابزار اعتبارسنجی سیستم خبره از طریق مقایسه پاسخها با نظر خبرگان متغیر های ورودی سیستم خبره متغیر خروجی سیستم خبره
-11429-149484

شماره قاعده نظر شما الف ب ج د ه و
3 زیاد کم کم زیاد زیاد ؟

  • 1

پاسخ دهید