داده حسگر ـ داده سری های زمانی چندبعدی: یکی از راههای ورود اطلاعات به اینترنت اشیا از طریق شبکه های حسگر بی سیم است. در خصوص این داده ها باید تصمیم های زیادی گرفته شود. برای مثال، دادهها در چه دورههای زمانی گرفته شود و چه مقدار از داده و در چه حجمی بایگانی شود. حسگرها و فناوری شبکه این امکان را فراهم میکند؛
داده های تاریخی: در اینترنت اشیا، حجم زیادی از دادهها از طریق سنسورها دریافت میشود که باید ذخیره شوند. با گذشت زمان، این دادهها با نام داده های تاریخی شناخته می شوند.
اینکه چه دادههایی، برای چه مدتی و در کجا ذخیرهسازی شوند، یکی از مسائل اصلی درباره این دادهها است؛
مدلهای فیزیک: این مدلها در الگوریتم ها و برنامههای کاربردی اینترنت اشیا در دسترساند و می توان از آنها بهره برد. مدل های فیزیکی قالب هایی برای واقعیت (برای مثال گرانش، نیرو، نور، صدا و مغناطیس) هستند؛
عملگرها و دادههای فرمان برای کنترل: اینترنت اشیا در وسایل کنترل از راه دور استفاده میشود؛ بنابراین به بازخورد مناسبی از موقعیت مناسب عملگرهای دستگاه نیاز دارد. از داده های دیگری که به اینترنت اشیا وارد می شود، دادههای فرمان برای کنترل وسایل است؛ با توجه به معرفی اینترنت اشیا، نقش آن در سلسله مراتب دانش و انواع دادههای تولیدشده این فناوری، در ادامه به بیان اهمیت و معرفی تعدادی از نمونه های کاربردی استفاده از اینترنت اشیا در سیستم های مدیریت دانش پرداخته می شود.
نخستین سؤال این است که سیستم مدیریت دانش چیست؟ بسرا ـ فرناندز و سابهروال
(2010) مدیریت دانش را فرایندی شامل کشف، به چنگآوری، به اشتراک گذاری و به کارگیری2 دانش موجود در سازمان به شکل بهینه، برای کمک به سازمان به منظور دستیابی به اهداف معرفی کرده اند. آنها معتقدند مدیریت دانش بنیادها و راه حل هایی را دربردارد. در حالی که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Global Positioning System (GPS)
.2 Dsicovering, Capturing, Sharing and Appling
راه حل های مدیریت دانش به روشهای جانبی مبتنی بر کشف، به چنگ آوری، به اشتراک گذاری وبه کارگیری اشاره می کنند، بنیادهای مدیریت دانش بر جنبه های کلان سازمانی که از مدیریتدانش در کوتاه مدت و بلند مدت پشتیبانی می کنند، تأکید دارند. آنها بنیادهای مدیریت دانش رامشتمل بر سازوکارها، زیرساخت ها و فناوری ها و راه حل های مدیریت دانش را مشتمل بر فرایندها و سیستم ها می دانند و بیان می کنند سیستم های مدیریت دانش، یکپارچهکننده سازوکار ها و فناوری های مدیریت دانش اند و تحت تأثیر زیرساخت ها به منظور پشتیبانی از فرایندهای مدیریت دانش فعالیت می کنند.
رهنورد و محمدیان (1388) نیز سیستم مدیریت دانش را سیستمی برای پوشش فرایند خلق، جمع آوری، سازماندهی، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان یا هنر خلق ارزش از دارایی های نامشهود سازمان معرفی کردند و حمایت مدیر ارشد، الگوگیری، معماری دانش، درگیری افراد، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، راهبرد و اهداف، سنجش دانش، زیرساخت سازمانی، آموزش، منابع انسانی، ایجاد انگیزه، فرهنگ سازمان و کار تیمی را عوامل پایه ای برای موفقیت هر سیستم مدیریت دانش می دانند.
منوریان، شعبانی و احمدی (1393) درباره اهمیت سیستم های مدیریت دانش بیان می کنند در سطح سازمان، قابلیت های مدیریت دانش باید به شایس تگیهای محوری تبدیل شوند؛ زیرا این قابلیت ها می توانند به مثابه یکی از مزیت های رقابتی سازمان مطرح شوند. آنها این قابلیت ها را در دو حوزه قابلیت های زیربنایی، شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و فرهنگ و قابلیت های فرایندی شامل کسب، تبدیل، کاربرد و محافظت از دانش تقسیم بندی و معرفی کردند.
میوراندی و همکارانش یکی از شکل های اصلی در سطح سیستم را که باید اینترنت اشیا پشتیبانی کند، مقیاس پذیری معرفی کردند. به باور آنها در اینترنت اشیا با توجه به محوریت اشیای روزمره که به زیرساخت اطلاعاتی جهانی متصل می شوند، برای مقیاس پذیری در سطوح مختلف مسائلی به وجود می آید. آنها این مسائل را در چهار سطح زیر طبقه بندی کردند (میوراندی، سیگاری، پلگرینی و چلامتاک، 2012):
نام گذاری و آدرس دهی (با توجه به حجم گسترده به دست آمده از سیستم)؛
ارتباط داده ها و شـبکه هـا ( بـا توجـه بـه سـطح زیـادی ارتباطـات میـان انبـوهی از موجودیت ها)؛
اطلاعات و مدیریت دانش (با توجـه بـه امکـان ایجـاد همتـای دیجیتـال بـرای هـر موجودیت و/ یا پدیده در حوزه فیزیکی)؛
ارائه خدمات و مدیریت (با توجه به انبـوه خـدمات / گزینـه هـای اجـرای خـدمت کـه می تواند در دسترس باشد و نیازِ به کارگیری منابع ناهمگون).
الغزالی، لفبره و لفبره (2012) به بررسی نقش اینترنت اشیا در توانمندی مدیریت دانش ومشارکت در چرخه تدارکات صنعت ساختمان پرداختند. آنها بر اساس مطالعه روی چهار شرکت ساختمانی به این نتیجه رسیدند که سیستم های RFID برای اصلاح اسناد جاری و ردیابی و کنترل مواد، از پتانسیل خوبی برخوردارند. علاوه بر این، یافته های آنها نشان داد این فناوری به بهبود مدیریت، به اشتراک گذاری و انتقال دانش و ارتقای همکاری از طریق مدیریت یکپارچه اسناد، مدیریت سریع مشکلات، مدیریت ریسک و تصمیم گیری های کارآمد در این صنعت منجر می شود.
ژانگ، آکتینز و یو (2012) در مطالعه ای به بررسی نقش اینترنت اشیا در مدیریت حمل ونقل زباله های ساختمانی پرداختند و چارچوبی چهارلایه ای به شرح شکل 1 ارائه کردند. آنها درباره مزیت های سیستم پیشنهادی که ترکیبی از فناوری RFID و فناوری مدیریت دانش مبتنی بر رویه1 است، بیان کردند این سیستم هوشمند می تواند جمع آوری زباله ها را برنامه ریزی کند و راهنمایی هایی را در حالت های عادی و فوق العاده برای کارگران عملیاتی فراهم آورد. علاوه بر این، سوابق حملونقل زباله ها می تواند برای ردیابی حرکت زباله ها در سطح خرد و مدیریت شهری در سطح کلان، به کار گرفته شود.

شکل1. ساختار چهارلایه ای سیستم مدیریت زباله منبع: ژانگ، آکتینز و یو، 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Rule-base
کاربردهای RFID در فرایند نگهداری و تعمیرات و پذیرش آن در صنعت نگهداری وتعمیرات کشور آلمان در مطالعه مولر و همکارانش بررسی شده است. آنها به بیان مزیت هایاستفاده از RFID در نگهداری و تعمیرات اشاره کردند که یکی از آنها خودکارسازی مدیریتدانش برای اموال با دسترسی مستقیم به اموال مد نظر بیان شده است (مولر، ریچر، پلیت و ماندرلارتز، 2008).
مهرجردی (2008) به طور کلی مزیت های استفاده از RFID در تولید را به موارد زیر خلاصه کرده است:
اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری پالتها، کارتنها و ظرف ها؛
کمک به کاهش هزینه های عملیاتی؛
بهبود مدیریت موجودی؛
بهبود کارایی در گزارش پروژه ها؛
بهبود امکان مشاهده موجودی در تغذیه سیستم های GIT1.
سپس وی چند سیستم رایانه ای و پایگاه داده در حوزه های مدیریت رستوران، تدارکات، مدیریت کیفیت و صنعت ساختمان را معرفی کرده که در آنها از RFID استفاده شده است.
برای نمونه و بهمنظور تشریح بهتر ساختار سیستمهای مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا، در ادامه یکی از این سیستمها، یعنی سیستم دانشمحور پردازش تدارکات2 تشریح میشود.
یکی از پارادایمهای اصلی در مدیریت دانش، مفهوم زمان واقعی (بی درنگ)3 است. این به معنای اخذ اطلاعات درست از افراد مناسب در زمان مناسب و حال، بدون هرگونه تأخیر و دیرکردی است (مالهترا، 2005).
آتزوری، ایِرا و مورابیتو (2010) در مطالعه ای به معرفی ساختار سیستم دانش محور پردازش تدارکات پرداختند. این سیستم، سیستم سرویس دهندهای است که زیرساخت به اشتراکگذاری دانش را در محیط عملیاتی لجستیک، فراهم می آورد. ساختار سیستم از پنج ماژول شکل گرفته است که در شکل 2 مشاهده میشود. برای جمع آوری داده با استفاده از RFID، کلیه کالاها و تجهیزات (مانند کامیونها و کالاها) و تمام کارتهای شناسایی درهای ورود و خروج، برچسبهای غیرفعالی زده می شود. در هر دستگاه خواننده یک یا چند آنتن تعبیه شده است که میتواند صدها برچسب را در محدوده خوانشی که دارد، تشخیص دهد و اطلاعات آن را برداشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Just In Time (JIT)
.2 logistic process knowledge-based system (LPKBS)
.3 Real time
کند. بنابراین می توان از این طریق داده های لجستیکی فعال، مانند محل تجهیزات و محل فعلینیروی انسانی را مشخص کرد.

شکل 2. ساختار ماژول های مدیریت دانش پردازش منبع: آتزوری و همکاران، 2010
به طور کلی آنها بیان کردند این سیستم در سه حوزه زیر می تواند به شرکت ها کمک کند:
پذیرش فناوری RFID به منظور دستیابی به رصد منابع و پردازشها؛
برقراری ارتباط بین سازوکار دستکاری دانش چندعامله با پایگاه داده سازمانی که در آن، تغییر دانش پردازش به ارائه درست رویه ها و منطق پردازش لجستیک کمک میکند؛
ارائه اطلاعات پردازش بی درنگ در دستیابی به تخصیص منابع کارآمد و مدیریت فرایند اهمیت دارد.
استفاده درست از این سیستم موجب اصلاح فرایند های لجستیک و مهمتر از آن، توسعه فرهنگ به اشتراک گذاری دانش در شرکت خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد کارایی این سیستم می تواند به کمک دو روش زیر بهبود یابد:
سیستم آموزش مبتنی بر دانش: پورتال آموزش فرایند بهمثابه ابزار آموزشی برای تمرین و آموزش کارکنان جدید؛
فعالیتهای مدیریت لجستیک برای پاسخگویی به این سیستم از طریق استدلال مبتنی بر مورد.
در مجموع و بر اساس مرور ادبیات پژوهش، می توان گفت فناوری اینترنت اشیا می تواند درتولید سریع داده های با کیفیت بالا برای مدیریت دانش در فرایندهای دانشی، به ویژه کشف دانشدر محیط های فیزیکی و دیجیتال، به منزله پایه و ورودی قابل اتکا به کارگرفته شود.
روش شناسی پژوهش
با توجه به ماهیت مسئله پژوهش که در بخش مقدمه معرفی شد، روش شناسی پژوهش حاضر از نوع اقدام پژوهی به منظور طراحی نوعی سیستم اطلاعاتی است. رویکرد منتخب طراحی در این پژوهش، رویکرد توسعه سریع برنامه کاربردی »رد«1 و روش منتخب، نمونه سازی2 است. از مزیت های رویکرد رد، می توان به توسعه سریع بخش هایی از سیستم و ارائه به کاربر و حل مشکلات زمان طولانی توسعه سیستم در رویکردهای ساخت یافته و شیء گرا3 اشاره کرد. مزیت اصلی روش نمونهسازی نیز این است که با سرعت بسیار زیاد سیستمی فراهم می آورد که کاربر بتواند با آن تعامل کند؛ هرچند ممکن است این سیستم در مرحله اول برای استفاده گسترده آماده نباشد. در این روش کاربران می توانند به جای تلاش برای درک مشخصات سیستم از روی کاغذ، از طریق کارکردن با نمونه ایجادشده، درباره آنچه سیستم می تواند یا نمیتواند انجام دهد، آگاه شوند (دنیس، ویکسوم و روت، 2012). ضمن آنکه این روش ، یکی از روش های اصلی اعتباریابی سیستم های اطلاعاتی نیز معرفی شده است (ویشناوی و کوچلر، 2007). شکل 3 فرایند روش یادشده را به نمایش گذاشته است.

شکل 3. روش مبتنی بر نمونه سازی منبع: دنیس و همکاران، 2012 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Rapid Application Development (RAD)
2. Prototyping

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.3 Structured and Object- oriented Approachs
یافته های پژوهش
یافته های پژوهش را می توان در دو مرحله ساختار طراحی پیشنهادی و اعتباریابی و تحلیلساختار، بررسی کرد.
ساختار پیشنهادی
درباره مرحله اول، یعنی ساختار پیشنهادی بر مبنای روش نمونه سازی بیان شـده در بخـش روش پژوهش، باید گفت مسئله مطرحشده در بخش مقدمه (هـدف اصـلی پـژوهش )، حاصـل اجـرایمرحله های برنامه ریزی و تحلیل مسئله در این روش است. به منظور تشریح نتایج به دست آمـده از اجرای مراحل تحلیل و طراحی منطقی و فیزیکیِ این مطالعه، ساختاری مطابق با شکل 4 طراحی شد. اجزای این ساختار شـامل بخـش هـای جمـعآوری داده، مخـزن ، مـدیریت ورود و خـروج و رابط های کاربری است. در ادامه به تشریح این ساختار پرداخته شده است.
در نگاه فرایندی به این ساختار، باید گفت داده های ثبت ورود و خروج کارکنان، بر اساس سه نوع ورودی مبتنی بر اینترنت اشیا پس از دریافت، در مخزن داده های ورودی ذخیره می شود.
گیرندههای ثبت کننده ترددها در این ساختار، RFID و دستگاه ثبت کارکرد که بر اساس اثر
شکل4 . ساختار پیشنهادی مدیریت ورود و خروج کارکنان شهرداری یزد
انگشت و کارت شناسایی عمل می کند ـ هستند. در سازوکار FRID بر اساس برچسب هاینصب شده بر خودروهای کارکنان شهرداری، هنگام نزدیک شدن خودروی آنها به نگهبانی،گیرنده های فعال FRID عمل می کند و ضمن شناسایی خودرو و ثبت شناسه، زمان و سمت حرکت، اجازه ورود یا خروج را می دهد. حال عملکرد ثبت شده در مخزن داده ورودی به سیستم مدیریت ورود و خروج که هم سیستم اطلاعاتی و هم سیستم کشف مدیریت دانش است، وارد می شود.
عملگرهای مانیتورینگ پردازش و قوانین پردازش، به ترتیب فرایند و منطق پردازش ورودها و خروج ها را فعال می کنند. خروجی این عملگرها هم به صورت ساعت عملکرد و هم نمره عملکرد ورود و خروج، می تواند در مخزن داده خروجی سیستم ثبت شود. عملگر سوم این سیستم، یعنی کشف دانش پردازش با استفاده از داده های عملکردی کارکنان و با به کارگیری روش های آماری استنتاجی و خوشه بندی، به تولید دانش در خصوص عملکرد کارکنان اقدام می کند. از روش های آمار استنتاجی به کاررفته در این عملگر، می توان تحلیل سری های زمانی به منظور پیش بینی عملکرد آینده کارکنان با استفاده از عملکرد گذشته را نام برد و از روش های خوشه بندی نیز می توان به بخش بندی کارکنان بر اساس عملکردهای ورود و خروج اشاره کرد. این دو روش را می توان از روش های داده کاوی دانست که از فناوری های مطرح در سیستم های کشف دانش محسوب می شوند (بسرا ـ فرناندز و سابهروال، 2010).
داده های به دست آمده از پردازش در دو عملگر اولِ سیستم های کارگزینی و دبیرخانه، به صورت گزارش در اختیار کارکنان قرار می گیرد. همچنین به منظور ایجاد رقابت بین کارکنان، میانگین حسابی نمره های به دست آمده از محاسبه سیستم، در سیستم دبیرخانه برای آنها به اشتراک گذاشته می شود. در این سیستم نیز برای بیان نظر کارکنان در خصوص مجموعه عملکردها و بیان پیشنهادها، سیستم ارسال نظر تعبیه شده است. این امکان را می توان در ردیف سازوکار های کشف دانش قرار داد (بسرا ـ فرناندز و سابهروال، 2010). خروجی عملگر سوم که می تواند همچون ابزاری برای تصمیم گیری و تعیین راهبرد مدیران میانی و مدیران ارشد عمل کند، در سیستم ارزشیابی نمایش داده می شود. به طور مثال، پیش بینی عملکرد ورود و خروج کارکنان بر اساس عملکردهای گذشته و خوشه بندی کارکنان زیرمجموعه در هر ماه، برای مدیران میانی نمایش داده می شود. این داده ها می تواند کمکی برای مدیران میانی در تعیین راهبردهای مدیریت منابع انسانی باشد. داده های خروجی این سیستم، همچنین امکان مدیریت اداره حراست شهرداری یزد را بر ورودها و خروج ها، برای جلوگیری از وقوع حوادث حراستی احتمالی فراهم می آورد.
برخی از مزیت های اجرای ساختار پیشنهادی یاد شده، به شرح زیر است:
اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری ورود و خروج کارکنان و جلوگیری از وقوع تخلفهای احتمالی؛
سهولت بیشتر ورود و خروج کارکنان از ورودی پارکینگ؛
ارائه اطلاعات بی درنگ در خصوص عملکرد ورود و خروج کارکنان؛
ایجاد سازوکار یکپارچهای برای تعیین عملکرد ورود و خروج کارکنان به منظور ارزیابی نسبی کارکنان؛
امکان بازخورد عملکردها به کارکنان و مدیران و رفع مشکلات احتمالی در این خصوص؛
کمک به مدیران میانی به منظور تعیین راهبردهایی برای افزایش بهره وری کارکنان دارای عملکرد ضعیف؛
کمک به مدیران ارشد در تعیین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و بهبود بهرهوری.
اعتباریابی و تحلیل
در مرحله دوم، به منظور آزمایش اعتبار ساختار پیشنهادی، این ساختار به دو بخش تقسیم شد در.
بخش اول داده ها جمع آوری شدند و به منظور اعتباریابی ساختار در این بخش، روش نمونه سازی مدنظر قرار گرفت (ویشناوی و کوچلر، 2007). این روش به طور دقیق مبتنی بر روش نمونه سازی منتخب در بخش روش پژوهش است. برای این بخش سه سازوکار مبتنی بر اینترنت اشیا پیش بینی شده بود که در سیستم اولیه شهرداری دو سازوکار، یعنی کارت مغناطیسی و اثر انگشت وجود داشت. بر اساس ساختار پیشنهادی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری، سیستم RFID با برچسب های غیرفعال و پردازنده های فعال را در ورودی پارکینگ نصب کرد.
پس از نصب آزمایشی این سیستم در 10 روز و بر اساس تکرار زمان سنجی، متوسط توقف خودروی کارکنان در این ورودی به 5 ثانیه کاهش یافت. به بیان دیگر با نصب این سیستم کل زمان توقف در این ورودی از حدود 173 دقیقه به 17 دقیقه کاهش پیدا کرد. علاوه بر این از 556 رفت وآمد، هیچ یک خارج از سه سازوکار تردد عمل نکرده بودند. این نتایج نشان می دهد دقت و صحت داده های واردشده به سیستم مدیریت ورود و خروج، به شکل معناداری افزایش داشته است.
در بخش دوم و در سیستم مدیریت ورود و خروج شـهرداری، سـه عملگـر فراینـد، منطـق و دانش پـردازش وجـود داشـت. بـه منظـور اعتباریـابی سـاختار پیشـنهادی در ایـن بخـش ، روش نمونه سازی ایستا انتخاب شد. این روش اعتباریابی، به صورت آزمایشی و دستی بر اجـرای فراینـد پردازش مبتنی بر منطق و کشف دانش پردازش، تمرکز می کند (ویشناوی و کـوچلر ، 2007). بـر اساس این روش، از ابزار نمونه اولیه مدیریت ورود و خروج، به منظور نمایش عملکـرد دو عملگـر اولیه استفاده شد و از نسخه دوازدهم نرم افزار SPSS Clementine برای نمـایش عملگـر سـوم بهره برده شد. همان طور که در ساختار پیشنهاد نیز مشاهده می شود، ورودی این سیستم داده های ورود و خروج کارکنان است. به منظور بررسی در سیستم نمونه سـازی ، از داده هـای ورود و خـروج سه ماه کارکنان استفاده شد. چهار خروجی زیر نیز برای خروجی های اصلی ایـن سیسـتم مـدنظر قرار گرفت:
کارکرد ماهانه کارکنان؛
نمره بهره وری نسبی عملکرد کارکرد کارکنان در سه ماه؛
پیش بینی عملکرد کارکرد تک تک کارکنان در ماه آینده بر اساس تحلیل سری زمانی؛
خوشه بندی کارکنان بر اساس عملکرد کارکرد با بهرهمندی از روش آماری کاـ یم نز1.

همانطور که مشاهده می شود دو خروجی اول به طور دقیق بر دو عملگر اول، یعنی فرایند و منطق پردازش متمرکزند و دو خروجی دوم به عملگر سوم، یعنی دانش پردازش اشاره دارند.
برای نمونه، نتایج به دستآمده از خروجی چهارم (یعنی خوشهبندی کارکنان بر اساس عملکرد کارکرد آنها با استفاده از روش آماری کاـ مینز) به منظور تعیین خوشه ها و شاخص دان2 به منظور تعیین تعداد خوشه های بهینه (آخوندزاده نوقابی، البدوی و اقدسی، 1393)، نشان داد می توان آنها را در سه خوشه اصلی جای داد و با این نام ها شناسایی کرد: 1. کارکنان کم کار، 2. کارکنان نرمال و 3. کارکنان پرکار.
همان طور که در بخش قبل اشاره شد، این خروجی برای تعیین راهبردهای مدیریت نیروهای انسانی به مدیران میانی را یاری میکند.
به منظور سنجش میزان رضایت کارکنان از بخش اول سیستم (جمع آوری داده) نمونه تصادفی سینفره ای از کارکنان شهرداری انتخاب شد و میزان رضایت آنها بر اساس مقیاس پنج تایی لیکرت (از 1= رضایت بسیار کم تا 5= رضایت بسیار زیاد) به دست آمد. نتایج این نظرسنجی که در بند اول جدول 1 درج شده است، رضایت کامل کارکنان را از این بخش از سیستم نشان می دهد. به منظور اطمینان از اعتبار خروجی های نمونه آزمایشی در بخش دوم (سیستم مدیریت ورود و خروج) نیز، این خروجی ها در اختیار 15 نفر از مدیران میانی شهرداری قرار گرفت و میزان رضایت آنها در خصوص نتایج و سیستم جمع آوری داده بخش قبل، بر اساس مقیاس پنج تایی لیکرت بهدست آمد. با توجه به مقیاس لیکرت، برای سنجش اجماع مدیران در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
K-Means
Dunn index
خصوص رضایت از نتایج به دست آمده، از روش سطح مشخصی از توافق استفاده شد (برای اطلاعات بیشتر در خصوص روش های توافق به واندرکراخت (2012) مراجعه کنید). بر اساس این روش سطح توافق، 70 درصد مدیران میانی نمره 4 و بیشتر را به رضایت از نتایج اختصاص دادند (این سطح توافق هم برای میزان رضایت کارکنان و هم برای میزان رضایت مدیران در نظر گرفته شد). نتایج این نظرسنجی که در بند اول (برای بخش اول) و در بندهای دوم تا ششم (برای بخش دوم) جدول 1 درج شده است، نشان می دهد کارکنان و مدیران میانی درباره رضایت از نتایج به دست آمده، توافق دارند؛ به بیان دیگر اعتبار خوب ساختار طراحی شده را نشان می دهد.
جدول 1. نتایج نظرسنجی کارکنان و مدیران شهرداری در خصوص عملکرد ساختار پیشنهادی

درصد افراد دارای نمره4 به بالا آیتم ردیف بخش
%90
%86/6 27 13 سازوکار های جمع آوری داده کارکرد (کارکنان)سازوکار های جمع آوری داده کارکرد (مدیران) 1

2 جمع آوری داده
%93/3 %80
%73/3 14
12
11 کارکرد ماهانه کارکنان
نمره بهره وری نسبی کارکرد کارکنان پیش بینی عملکرد ماه آینده کارکنان 3
4
5 سیستم مدیریت
ورود و خروج
%86/6 13 خوشه بندی کارکنان 6 %83/9 میانگین درصدها (مدیران)
نتیجه گیری و پیشنهادها
اصطلاح اینترنت اشیا واژه ای کلیدی برای پوشش جنبه های گوناگون گسترش اینترنت و وب به قلمرو فیزیکی، از طریق به کارگیری گسترده دستگاه های توزیع شده ای است که از قابلیت های شناسایی، سنجش یا راه اندازی برخوردارند. پیش بینی آیندهای از این فناوری که در آن از طریق پیوند اشیا و موجودیتهای فیزیکی و دیجیتال، توسعه نسل جدیدی از برنامه های کاربردی و خدمات گسترده را امکان پذیر می کند، دور از ذهن نیست. فناوری اینترنت اشیا به تولید داده هایی در انواع مختلف اقدام می کند که از این انواع می توان به RFID، آدرس ها و شناسگرها، داده های توصیفی اشیا، داده های موقعیتی و محیطی فراگیر، داده های حسگر و سریهای زمانی چندبعدی، داده های تاریخی، مدل های فیزیکی و عملگرها و داده های فرمان برای کنترل، اشاره کرد. در این پژوهش، بر نیاز به روش های کارآمد و راه حل هایی که بتواند دا دههای تولیدشده اینترنت اشیا را ساختار دهد، تفسیر کند، به اشتراک بگذارد، معنا کند و تبدیل آن به دانش عملی و اطلاعاتی در حوزه های برنامه های کاربردی مختلف را تسهیل کند، تأکید شد. در ادامه نیز به منظور تشریح اهمیت این نیاز، ضمن توجه بر نقش مدیریت دانش در دادههای تولیدشده توسط اینترنت اشیا در حوزه های کاربردی، مانند لجستیک، نگهداری و تعمیرات، صنعت ساختمان و تولید، مزیت های استفاده از اینترنت اشیا به منزله یکی از پایه ها و ورودی های سیستم های مدیریت دانش در این صنایع بیان شد.
یکی از اهداف اصلی این پژوهش، بهکارگیری این فناوری در بخشی از مدیریت دانش در محیط سازمانی مانند شهرداری یزد بود. هدف از این کار، بهبود عملکرد کارکنان در ساعات کاری و امنیت داخلی با استفاده از فناوری اینترنت اشیا در کنترل ورود و خروج خودروها تعریف شد. بر این اساس، RFID به منزله یکی از ورودی های جمع آوری داده، به طور مستقیم در کشف دانش به کار گرفته شد. نتایج اعتباریابی ساختار مبتنی بر دانش پیشنهادی به روش اقدام پژوهی مبتنی بر رویکرد رد در طراحی سیستم های اطلاعاتی و بر اساس روش طراحی نمونه سازی (شامل مراحل تعریف مسئله، برنامه ریزی، تحلیل، طراحی منطقی و فیزیکی و تهیه نمونه اولیه)، نشان داد ساختار پیشنهادشده، از مزیت هایی همچون اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری ورود و خروج کارکنان، سهولت بیشتر ورود و خروج کارکنان، ارائه اطلاعات بی درنگ در خصوص عملکرد ورود و خروج کارکنان، ایجاد سازوکار یکپارچه در ارزیابی کارکنان، ایجاد امکان بازخورد به کارکنان و مدیران، کمک به مدیران میانی در تعیین راهبردهایی برای افزایش بهرهوری کارکنان و مدیریت منابع انسانی و بهبود بهره وری برخوردار است.
در مجموع باید بیان کرد فناوری اینترنت اشیا می تواند در تولید داده های مدیریت دانش در فرایندهای دانشی، به طور مستقیم در کشف دانش و به طور غیرمستقیم در دستگیری، به اشتراک گذاری و به کارگیری دانش، نقش مؤثری ایفا کند. از سوی دیگر، در حوزه هایی که در فرایند تولید داده ها به منظور تحلیل و کشف الگوها و روندهای دانشی مشکلاتی وجود دارد، اینترنت اشیا می تواند از طریق تولید خودکار این دادهها و اطلاعات در محیط شبکه ای مانند اینترنت اشیا، این فرایند را سرعت دهد.
یکی از مهم ترین حوزههایی که می تواند در کانون توجه محققان علاقهمند به مطالعه تلفیقی اینترنت اشیا و مدیریت دانش قرار گیرد، ارائه چارچوب های مفهومی برای سیستم های مدیریت دانش استفاده کننده از هر یک از انواع داده های تولیدشده توسط اینترنت اشیا، در هر یک از فرایند های کشف، به چنگ آوری، به اشتراکگذاری و بهکارگیری دانش است. از موضوعات دیگری که محققان این حوزه می توانند به آن توجه بیشتری کنند، بررسی توسعه کاربردهای تلفیقی اینترنت اشیا و مدیریت دانش در حوزه های کاربردی محیط های فیزیکی و دیجیتال در فضاهایی مانند بهداشت، کشاورزی، تجارت و اقتصاد است.
References
Akhondzadeh-Noughabi, E., Albadvi, A. & Aghdasi, M. (2014). Mining customer dynamics in designing customer segmentation using data mining techniques. Quarterly Journal of Information Technology Management, 6(1): 1-30. (in Persian)
Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer networks, 54(15): 2787-2805.
Barnaghi, P., Wang, W., Henson, C. & Taylor, K. (2012). Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future. International Journal on Semantic Web and Information Systems, 8(1): 1-21.
Becerra-Fernandez, I. & Sabherwal, R. (2010). Knowledge management: Systems and processes. ME Sharpe: NewYork, NY.
Cooper, J. & James, A. (2009). Challenges for database management in the internet of things. IETE Technical Review, 26(5): 320.
Dennis, A., Wixom, B. H. & Roth, R. M. (2012). Systems analysis and design. 5rd Edition. John Wiley & Sons: NewYork, NY.
El Ghazali, Y., Lefebvre, É. & Lefebvre, L. A. (2012). The Potential of RFID as an Enabler of Knowledge Management and Collaboration for the Procurement Cycle in the Construction Industry. Journal of technology management & innovation, 7(4): 81-102.
IBM (2014). Bringing Big Data to the Enterprise, Retrieved from http://www01.ibm.com/software/data/bigdata. (Accessed on 02.11.2014).
ITU Strategy and Policy Unit (SPU). (2005). ITU Internet Reports 2005: The internet of things. Geneva: International Telecommunication Union (ITU), Retrieved from http://www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/stats/The-Internet-ofThings-2005.pdf. (Accessed on 02.11.2014).
Kranenburg, R. V., Anzelmo, E., Bassi, A., Caprio, D., Dodson, S. & Ratto, M. (2011). The Internet of Things. In 1st Berlin Symposium on Internet and Society: Exploring the Digital Future, Berlin: October 25-27.
Malhotra, Y. (2005). Integrating knowledge management technologies in organizational business processes: getting real time enterprises to deliver real business performance. Journal of knowledge management, 9(1): 7-28.
Mehrjerdi, Y. Z. (2008). RFID-enabled systems: a brief review. Assembly Automation, 28(3): 235-245.
Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F. & Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. Ad Hoc Networks, 10(7): 14971516.
Monavarian, A., Shaabani, E. & Ahmadi, H. (2014). Acquiring core competencies in IKCO through elements of knowledge management: Investigating the mediation role of knowledge management processes. Quarterly Journal of Information Technology Management, 6(4): 701-720. (in Persian)
Müller, G., Richter, K., Plate, C. & Mandelartz, J. (2008). Optimizing maintenance processes with RFID and related knowledge management. In 4th World Congress on Maintenance. Haikou, Hainan, China: Nov (pp. 24-26).
Rahnavard, F. & Mohammadi, A. (2010). Identifying Critical Success Factors of Knowledge Management System in Academic Centers & Faculties of
Tehran. Quarterly Journal of Information Technology Management, 1(3): 37-
( .25in Persian)
Rowley, J. E. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 33(2): 163–180.
Vaishnavi, V. K. & Kuechler Jr, W. (2007). Design science research methods and patterns: innovating information and communication technoloy, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group: NewYork, NY.
Von Der Gracht, H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies: review and implications for future quality assurance. Technological Forecasting and Social Change, 79(8): 1525-1536.


پاسخ دهید