و کسن، 2009
دانــش کســب وکــار، تجربــ ه ویــژه، مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی انتخاب مشاورانمدیریت جامع کیفیت تاپسیس فازی صارمی، موسوی و
سنایی، 2009
ثبات عاطفی، مهارت تعـاملی، تجربـه گذشته، اعتمادبه نفس – — تاپسیس فازی مهدوی، مهدوی
امیری، حیدرزاده و نوریفر، 2008
معیارهای بحرانی (تحصیلات، سـن )، معیارهای رجحانی عـام و معیارهـایرجحـــانی خـــاص (ویژگـــی هـــای شخصـیتی، مهـارت هـای ارتبـاطی و مهارت تجزیه وتحلیل) انتخاب مشاوران جوان
دستگاه های اجرایی کشور تاپسیس بذرپاش و انصاری،
2007
چارچوب اجرایی و مراحل پژوهش
مجموعه فرایندها و مطالعات صورت گرفته در این پـژوهش ، در شـکل1 مشـاهده مـی شـود . در مرحله اول این پژوهش، پس از کسب شناخت محتوایی و ساختاری، پژوهش های مشابه و پیشین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
AHP
Expert Systems
بهدقت بررسی شدند و به کمک روش فراترکیب بـه جمـع آوری داده هـا و اسـتخراج شـاخص هـاپرداخته شد. پس از استخراج شاخص ها و تعیین وزن هر یـک از آنهـا بـه کمـک مراجـع علمـی،استانداردها، خبرگان و صاحبنظران، مدل نهایی با بهره مندی از روش بهینـ ه تحلیـل تاپسـیس، یعنی روش اولویت بندی داوطلبان استخدام، به دست آمد که در سطوح مختلف شرکت و مشـاغلمختلف مورد ارزیابی و آزمایش شد.

شکل 1. مراحل پژوهش برای استخدام کارکنان فناوری اطلاعاتروش شناسی پژوهش
در دنیای امروز اغلب مسائلی که برای تصمیمگیری به مدیران عرضه میشود؛ ابعاد متنوعی دارد و با چند معیار فرموله می شود. به بیان دیگر بیشتر تصمیمگیریهای مدیران، از عوامل گونـاگون کمی و کیفی تأثیر میپذیرد که اغلب این عوامل با یکدیگر در تعارض اند و آنان سـعی مـی کننـد بین گزینه های موجود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. اشتباه و بی دقتی در تصمیمگیـری مسـتلزم پرداخت هزینه خطاست. هرچه قدرت و اختیارات مدیریت بیشتر باشد؛ هزینه تصمیم نادرست نیز بالاتر خواهد بود (قدسی پور، 1381).
طبیعی است که حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره پیچیده اسـت و بـه راحتـی امکـان پـذیر نیست؛ به ویژه آنکه اغلب معیارهای مدنظر بـا یکـدیگر تعـارض دارنـد؛ بـهطـوری کـه افـزایش مطلوبیت یکی، میتواند سبب کاهش مطلوبیت دیگری شود. به همین دلیل روشهایی با عنـوان تصمیمگیری چندمعیاره و به ویژه تصمیم گیری چندشاخصه توسعه داده شـده اسـت کـه بـه حـل مسائل یادشده کمک میکند (نـوری و طباطبا ییـان , 1385). روشهـای چندشاخصـه در مراحـل مختلف تصمیمگیری تکنیک های متنوعی دارند. در این روشها، پس از مقایسه چنـد گزینـه بـر اساس چند معیار مختلف، بهترین گزینه یا ترتیب گزینههای مناسب انتخاب می شود.
از آنجا که هر یک از این روشها با رویکرد و مفروضات خاص خود بـه مـدل سـازی و حـل مسئله می پردازد؛ در وضعیت مختلف، هر یک به مجموعه جوابهای متفاوتی می رسند. همچنین یکی از مفروضات اساسی، معتبربودن وزنهای شاخصهای به کاررفته در تکنیکهای اشاره شـده است. در دیدگاه کلی، روشهایی که برای تعیین وزن به کار مـی رود؛ روش هـای عینـی و ذهنـیاست. بدیهی است تغییر در نتایج به دست آمده از محاسبه وزنها، بر عملکرد تکنیکهای یادشـده برای دستیابی به گزینه برتر تأثیر می گذارد. بنابراین در چنین وضعیتی، حضور هر معیار تجربی یا علمی که بتواند اعتبار وزن ها و صائب بودن جوابهای بهدست آمده از اجـرای ایـن تکنیـک هـا را بسنجد، بیش از پیش اهمیت مییابد (زارعی، 1379).
در پژوهش حاضر نیز این مفروضات وجود دارد. شاخص های متعدد، پیچیده و مـبهم در کنـارهم برای سنجش و اولویت بندی داوطلبا ن شغلی در حوزه فناوری اطلاعات از یـک سـو و تفـاوتساختاری (کمی و کیفی بودن آنها) از سوی دیگر، مدیران را به بهره گیری از مـدل هـای ریاضـیسوق می دهد.
روش منتخب
از آنجا که در این پژوهش اولویت بندی کارکنان فناوری اطلاعات به عوامل کمی و کیفی زیادی بستگی دارد، باید با بهره گیری از روشهای علمی مناسب، پارامترها و معیارهای کمی و کیفـی راشناسایی کرد. این عوامل کمی و کیفی روشی را طلب می کند که جوابگوی هر دو باشـد، از ایـنرو روش تاپسیس برای این مهم انتخاب شده است.
استخراج شاخص ها
به منظور استخراج شاخص های تأثیرگذار در استخدام کارکنـان فنـاوری اطلاعـات، بایـد پـس ازبررسی دقیق پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته پیشـین ، بـه منظـور اسـتفاده در مـدل منتخـب فهرستی از آنها تهیه شود. علاوه بر این بررسی، در خصوص برخی از شاخص هایی کـه اطلاعـاتکمی از آنها در مطالعات بهدست آمده، اما از نظر محقق ضروری به نظر می رسـد، مصـاحبههـایتخصصی با مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شـرکت هـای خصوصـی فعـال در حـوزه هـایفناوری اطلاعات اجرا شده است. از این رو به منظور صحه گذاشتن بر شاخص های منتخب نهایی، از روش فراترکیب بهره برده شده است.
به طور کلی، فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافته هـای اسـتخراج شـده ازمطالعات کیفی دیگر را با موضوع مرتبط و مشابه بررسی مـی کنـد (زیمـر، 2006). فراترکیـب بـا فراهم کردن نگرشی سیستماتیک برای محققان، از طریق ترکیب مطالعـات کیفـی گونـاگون ، بـه کشف موضوعات و استعاره های جدید و اساسی می پردازد و با ایـن روش، دانـش جـاری را ارتقـا می دهد و دید جامع و گسترده ای نسب به مسائل ایجاد می کند. با توجـه بـه ایـن رویکـرد نسـبتاً جدید، فراترکیب هنوز به طور گسترده در سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اسـتفاده نشـده اسـت .
علاوه بر این، رویکرد فوق را می توان ابزار ارزشمندی بـرای تسـهیل در رویـه سـاخت تئـوری از طریق ترکیب سیستماتیک دانست (نوبلیت و هیر، 1988). این مفهـوم نبایـد بـا مفـاهیمی چـونفرامطالعه، فراتحلیل، فراروش و فرانظری اشتباه گرفته شود. فرامطالعه کلیه این مفاهیم به عـلاوه فراترکیب را دربرمی گیرد. فراتحلیل که در چندسال اخیر بارها از آن استفاده شده است، فقط روی نتایج آماری پژوهش های گذشته اجرا می شود. چنانچه فرامطالعه به صورت کیفی روی مفـاهیم ونتایج مطالعه های گذشته با شیوه کدگذاری متداول در پژوهش های کیفی (مثل نظریه برخاسته از داده ها) انجام گیرد با نام فراسنتز یا فراترکیب شناخته می شود. اگر این فرامطالعه فقـط در حـوزه روش شناسی کارهای گذشته باشد، فراروش نام میگیرد و چنانچه این فرامطالعـه فقـط در حـوزه الگوها و چارچوبهای پژوهش های گذشته باشد، فرانظـری نامیـده مـیشـود (پاترسـون، تـرون،کالنان و جیلینگز، 2001). بنابراین به طور کلی می توان گفت فرامطالعه شامل چهار بخش اصـلیاست (بنچ و دی، 2010):
فراتحلیل (تحلیل کمی محتوای مطالعات اولیه ،)
فراروش (تحلیل روششناسی مطالعه اولیه)،
فرانظری (تحلیل نظریههای مطالعات اولیه)،
فراترکیب (تحلیل کیفی محتوای مطالعات اولیه .) مراحل فراترکیب
فراترکیب مستلزم این است که محقق با بازنگری دقیق و عمیقی، یافته های پژوهش های کیفـی مرتبط را ترکیب کند. به منظور تحقق این هدف، از روش هفـت مرحلـه ای سندلوسـکی و باروسـو (2007) استفاده می شود:
تنظیم سؤال پژوهش؛
جمع آوری ادبیات سیستماتیک؛
جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب؛
استخراج اطلاعات مقاله؛
تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی؛
کنترل کیفیت؛
ارائه یافته ها.
هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای استخدام کارکنان فناوری اطلاعات است. از آنجا کـه این موضوع ضمن داشتن حوزه ای مشترک بین فناوری اطلاعات و مدیریت نیروی انسانی، نسبتا جدید است و همچنین پژوهش های داخلی و خارجی کمتر بر آن تمرکز کرده اند و اغلب مطالعات کیفی از داده های کمی استفاده نمی کنند؛ در این پژوهش فراترکیب روشی مناسب برای دستیابی به ترکیبی جامع از شاخص های مؤثر بر اسـتخدام کارکنـان فنـاوری اطلاعـات در شـرکت هـایخصوصی فعال در این حوزه شناخته شده است.
در ادامه روش فراترکیب، مقالههای منتخب و نهایی شده بهطور پیوسته، بهمنظور دستیابی بـه محتواهای برگزیده و مرتبط، بازبینی می شود. در پژوهش حاضر، ابتدا به هریک از شـاخص هـای استخراج شده از مطالعات کدی اختصاص می یابد، سپس با در نظر گرفتن مفهوم آنها، هر یـک ازاین کدها در مفهوم مشابه دسته بندی میشود. به این ترتیـب مفـاهیم (تـم هـا) پـژوهش شـکل میگیرد. در ادامه (جدول 2) خروجی روش فراترکیب ارائه شده است.
ً

شکل
.2
فرا
فراترکیب

روش

در

مطالعات

بازبینی

یند

شد

یافت

که

منابعی

کل
)

112
N
=
(

چکیده

کل

شد

غربال

ها

پژوهش

رد

های
به

شده

دلیل

نامرتبط

عنوان

24

=
N

بررسی

پژوهش

محتوای

کل
شد

پژوهش

رد

های
چکید

نظر

از

شده
ه

نامناسب

29

=
N

پژوهش

رد

های
به

شده

دلیل

نامناسب

محتوای

30

=
N

پژوهش

ارزیابی

برای

منتخب

های
CASP

پژوهش

کل

نهایی

های

)
26
=
N
(

پژوهش

رد

های

ارزیابی

از

بعد

شده
CASP

3
=
N

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

.2

فرا

فراترکیب

روش


پاسخ دهید