دانشجویان و پیشرفت و علاقه آنان، دربردارد. در فرایند بازنگری و تولید ایـن نسـخه، از محـیطویکی برای دریافت نظر انجمنهای جهانی درباره رشته سیستمهای اطلاعاتی بهره بـرده شـد و مشارکت کل جامعه سیستم اطلاعاتی، معیاری برای موفقیت این مستند بود.
بل (2012) در رساله دکتری اش، به بررسی برنامه درسی رشـت ه سیسـتم هـای اطلاعـاتی درمقطع کارشناسی دانشگاه های آمریکا پرداخت و مسیرهای شغلی مرتبط با ایـن رشـته را مطالعـهکرد. پژوهش وی بر مبنای مقایسه جامعه هدف با برنامه درسی سیستمهـای اطلاعـاتی 2010 و میزان پیروی دانشگاهها از این برنامه بود. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد میـزان واقعـی پیـروی دانشگاهها از این برنامه، کمتر از میزان مورد انتظار است. همچنین برنامـه هـایی کـه مسـیرهایشغلی را مدنظر قرار دادهاند، نتایج بهتری از آنچه در برنامه 2010 ارائه شده است، مشاهده کردند.
لانگنکر، فیناستین و کلارک (2012) در پژوهشی با عنوان »برنامههای درسی سیستمهـایاطلاعاتی؛ سفری پنجاه ساله« به بررسی ماهیت تغییرات در مهارتهـای ارائـه شـده برنامـه هـایدرسی سیستمهای اطلاعاتی پرداختند. نتیجه مطالعه آنان تغییـر شـایان تـوجهی را در محتـوایبرنامه درسی در این مدت نشان داد. آنان ضمن بررسی هفت برنامه درسی، 138 مهارت یا درس دیگر را معرفی کردند.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش، مطالعه تطبیقی محتوای رشته سیستمهـای اطلاعـاتی اسـت. روش مطالعـ ه تطبیقی، یکی از روش های رایج علوم انسانی است که ابعاد گونـاگون موضـوع مطالعـه را روشـنمی کند و امکان نقد و داوری دوباره آن را فراهم می آورد. مطالعه تطبیقی یـا مقایسـهای، یکـی ازروش های پژوهش کمی و کیفی است که در آن دو یا چنـد متغیـر یـا فراینـد همگـون، بررسـی
می شود؛ با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک ها و اغلب تفـاوت هـا، بتـوان آن پدیـدارها راشناسایی کرد و به تفسیرها و احتمالاً تعمیم های تازه دسـت یافـت. تمرکـز مطالعـه تطبیقـی بـرمقایسه است (موضوعی که مقایسـه آن امکـانپـذیر باشـد). هـدف مطالعـه تطبیقـی شناسـاییراه حل های تجربه شده یا در حال تجربه به منظور بهـره بـرداری اسـت . بـهطـور عمـده، مطالعـاتتطبیقی سه فرایند توصیف، مقایسه و نتیجه گیری را دربردارند. بر اساس این روش، بررسی عنوان درس های دوره دکتری، طی فرایندی نُه مرحلهای در قالب شکل 1 انجام شـد کـه در ادامـه ، هـریک از گامهای معرفی شده و نتایج هر گام تشریح میشود. ابتدا بر اساس چهار رتبهبندی مطـرحدر سال 2013 (جدول 1)، ده دانشگاه برتر دنیا شناسایی شدند.

جدول 1. دانشگاههای برتر با مقایسه چهار رتبهبندی مطرح
132588-89317

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رتبه دانشگاه 1ر2تبهبندی 34
یو اس نیوز کیو اس استارز شانگهای آموزش عالی تایمز
2 1 2 2 1 دانشگاه هاروارد5
3 2 3 5 2 دانشگاه استنفورد6
4 4 1 7 3 مؤسسه فناوری ماساچوست7
5 6 6 1 4 دانشگاه پرینستون8
1 5 6 10 5 مؤسسه فناوری کالیفرنیا9
8 9 4 3 6 دانشگاه یال10
7 8 5 5 7 دانشگاه شیکاگو11
10 7 9 4 8 دانشگاه کلمبیا12
12 13 8 7 9 دانشگاه پنسیلوانیا13
6 3 14 20 10 دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)14

یافتههای پژوهش
دانشگاههای برتر حوزه فناوری اطلاعات/سیستمهای اطلاعاتی
در این گام 19 دانشگاه برتر حوزه مدیریت فناوری اطلاعات/ سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از پنج رتبهبندی مطرح دانشگاههای دنیا (رتبهبنـدی شـانگهای)، آمـوزش عـالی تـایمز، کیـو. اس.
استارز، بلوم برگ بیزینس15 و یو. اس. نیوز انتخاب شدند. اطلاعات هر دانشگاه به منظور بررسـیمنسجم، در قالب یک شناسنامه مستند شد که 20 رشته مرتبط را دربرداشت. جدول 2 نمونهای از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
US News & World Report
QS Stars
Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)
54. Times Higher Education. Harvard
Stanford
Massachusetts Institute of Technology
Princeton
California Institute of Technology
Yale University
University of Chicago
Columbia University
University of Pennsylvania
University of California, Berkeley
Bloomberg Business
شناسنامههای تدوین شده برای دانشگاه ها است که اطلاعات درسی از دانشگاه برکلی را در رشته مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی نشان مـی دهـد. جـدول 3 مشخصـات دانشـگاههـایانتخاب شده را نشان میدهد.
جدول2. بخشی از شناسنامه دانشگاه برکلی

طرح بررسی درس های دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات/سیستمهای اطلاعاتی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرم شناسنامه دانشگاهها
تاریخ تنظیم: 29/1/1393 شماره فرم: 1
نام دانشکده/ مرکز نام کشور نام دانشگاه
دانشکده اطلاعات آمریکا برکلی
فرصتهای شغلی هدف از ایجاد رشته نام رشته
هر دو حوزه دانشگاهی و صنعت مربوط به اطلاعات در اختیــار قــراردادن منــابع، پشــتیبانی و تشــویقدانشجویان بـرای ارائـه ایـده هـای جدیـد، اجـرای پژوهش و شکلگیری روابط تکاملی میـان افـراد واطلاعات در دنیا مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
مباحث ارائه شده هدف درس واحد عنوان درس کد درس
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد کالاها، خدمات و بسترهای اطلاعاتی
قیمتگذاری استراتژیک
مکملها و جایگزینهای استراتژیک
مدلهای رقابتی
ساختار صنعت شبکهای و مقررات ارتباط از راه دور
شکلگیری شبکهها و ساختارهای شبکهای
تولید همکارانه
امنیت وابسته و حریم خصوصی و … به کارگیری ابزارو اصول اقتصادی شـاملتئوری بـازی، سـازمان صـنعتی، اقتصـاداطلاعـ ات و اقتصـ اد رفتـ اری بـ رایتجزیه وتحلیل راهبردهـای کسـب وکـار ومباحــث خــط مشــی عمــومی دربــاره فناوری های اطلاعاتی و صـنایع فنـاوریاطلاعات
3 اقتصاد و خط مشی اطلاعاتی 234

از جمله نکات مهم در اهداف دانشگاهها، توجه بـه پـژوهش و تربیـت دانشـجویان محقـق و افزایش درک و قدرت تحلیل دانشجویان در حوزه سیستمهای اطلاعاتی است. این نکته میتواند به استادان گروه در ارائه درس با چارچوب هـای فکـری زمینـهای آن درس و بـه کـاربردن ابـزار تحلیلی کمک کند. نکته دیگر عنوان رشتههای مرتبط است که اغلب آنها سیستمهای اطلاعاتی است؛ اگرچه هنگام جستوجو، تمام رشتههای مرتبط بررسی شدند. نکته شـایان تـوجهی کـه ازبررسی شناسنامهها ب هدست آمد این است که از 19 دانشـگاه، دو مـورد بـه رشـته سیسـتم هـایاطلاعاتی گرایش داشتند.
بررسی عنوان درسها
پس از شناسایی دانشگاههای برتر دنیا و دانشگاههای برتـر حـوزه فنـاوری اطلاعـات، دورههـایمدیریت فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعاتی) و درس های مختص به آنها بررسی شد. بـرایبررسی دقیق تر درس ها، شناسنامهای برای هر دانشگاه تدوین شد.
طبقه بندی در سها
پس از تهیه شناسنامهها، برای تشخیص درس هایی که بیشترین فراوانی و تکرار را دارند، عنـواندرس ها بر اساس مشابهت در محتوا طبقهبنـدی شـدند ؛ بـدین ترتیـب مشـخص شـد در بیشـتردانشگاههای مطرح دنیا چه درس هایی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات/ سیستمهای اطلاعاتی تدریس می شود. عنوان درس ها در ده طبقه کلی و 14 طبقه جزئی به شرح زیر قرار گرفتند:
مبانی فنی سیستمهای اطلاعاتی؛ دروس فنی علوم کـامپیوتر و سیسـتمهـای اطلاعـاتی را پوشش می دهد؛
درس های مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی؛ در گروههای فرعی جنبههای اجتماعی و اقتصـاد
سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت داده، استراتژی و حکمرانـی سیسـتمهـای اطلاعـاتی قـرارمی گیرد؛
توسعه سیستمهای اطلاعاتی؛ درس های طراحی، تجزیهوتحلیـل و بـه طـور کلـی توسـعه ومدیریت سیستمهای اطلاعاتی را دربرمی گیرد؛
سمینار در سیستمهای اطلاعاتی؛ این گروه برگزاری سمینار در حوزه سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت را شامل میشود؛
روششناسی پژوهش در سیستمهای اطلاعـاتی ؛ انـواع درس هـای مخـتص بـه روش هـایپژوهش در سیستمهای اطلاعاتی را پوشش می دهد که بیشـترین درس هـا بـه ایـن طبقـهاختصاص دارد و اهمیت این طبقه از درسها را برای دانشگاهها نشان میدهد؛
درس های پایه؛ این گروه جـزء درسهـای تخصصـی رشـته مـدیریت فنـاوری اطلاعـات/ سیستمهای اطلاعاتی نیست، اما برخی دانشگاهها گذراندن این درس ها را برای دانشجویان دوره دکتری ضروری میدانند که شامل درسهای اقتصاد، رفتار سـازمانی، ریاضـی و آمـار،مالی، پژوهش عملیاتی و مدیریت است؛
سایر درسها؛ درسهایی هستند که در هیچ یک از طبقه ها قرار نمیگیرند و فراوانـی کمـیدارند.
معرفی در سهای پیشنهادی
با توجه به طبقهبندی، درس های زیر برای دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات/ سیسـتم هـایاطلاعاتی پیشنهاد می شود. جدول 4 فراوانی ایـن درس هـا را در 19 دانشـگاه معتبـر جهـان نشـان می دهد.
جدول 4. فراوانی دروس پیشنهادی در دانشگاههای معتبر دنیا
فراوانی نام درس
38 روششناسی پژوهش در سیستمهای اطلاعاتی
15 مدیریت داده
15 مبانی فنی سیستمهای اطلاعاتی
14 توسعه سیستمهای اطلاعاتی
10 سمینار در سیستمهای اطلاعاتی
7 استراتژی و حکمرانی سیستمهای اطلاعاتی
6 اقتصاد سیستمهای اطلاعاتی
4 جنبههای اجتماعی سیستمهای اطلاعاتی
16 سازمان و مدیریت

روششناسی پژوهش در سیستمهای اطلاعاتی
بر اساس یافتهها، بیشترین فراوانی به درس روش پژوهش اختصاص دارد که اهمیت این درس را در مقطع دکتری نشان میدهد. با توجه به درس های زیرمجموعـه ایـن گـروه، درس روشهـایپژوهش در سیستمهای اطلاعاتی با هدف آموزش نحوه اجرای پـژوهش در حـوزه سیسـتم هـایاطلاعاتی، معرفی و تجزیه وتحلیل چارچوبهای مفهومی و روشهای (تحلیلی، تجربی، ارزیابی و غیره) به کار گرفته شده در پژوهشهای سیستم های اطلاعاتی برای دانشجویان پیشنهاد می شـود .
مباحث عمده این درس، تمرکز بر چگونگی توسعه طرح پژوهش مناسب با توجه بـه سـؤال هـایپژوهشی خاص؛ بررسی چگونگی تجزیه وتحلیل تجربی؛ ارائه و تفسیر نتایج؛ بررسـی موضـوعات پژوهشی درباره مسائل فنی/ مدیریتی نشاندهنده تأثیر فناوری اطلاعـات در سـازمان؛ بــررسی راهبرد های گوناگون پژوهشی مانند مطالعه موردی، قومنگاری، تئوری زمینـه ای و اقـدامپژوهـی،ایجاد مهارتهایی در زمینه توسعه طرح پژوهش، روش های جمعآوری و تحلیل دادههای کیفی و نگارش مقاله های پژوهشی در دانشجویان است.
مدیریت داده
دومین گروهی که بیشترین فراوانی درس را در جدول طبقه بندی دارد، گروه مدیریت داده اسـت . درس مدیریت داده با هدف معرفی مفاهیم، روشها و اقدام های مدیریتی نوین برای کار با دادهها و استفاده از دادهها در سازمان و طراحی و مدیریت سیسـتم هـای پایگـاه داده سـازمانی پیشـنهادمی شود. مباحث پیشنهادی برای این درس عبـارت انـد از : مـدل سـازی داده ؛ طراحـی فیزیکـی ومنطقی پایگاه داده؛ مدیریت پایگاه داده و محیط پایگاه داده مبتنی بر وب؛ روش هـای دادهکـاویبرای حل مسائل کسبوکار مانند مدیریت روابط با مشتری؛ مباحـث پیشـرفته ماننـد پایگـاه داده توزیعشده، پایگاه داده شیءگرا، ایجـاد انبـاره داده، طراحـی ابـرداده، مـدلسـازی، طبقـهبنـدی،استانداردسازی، سازماندهی، بازیابی و نمایش اطلاعات؛ روشهای کامپیوتری بـرای سـازماندهی اطلاعات؛ نمایش اطلاعات شیگرا ؛ سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر وب سازمانی.
مبانی فنی سیستمهای اطلاعاتی
گروه سوم که تعداد در سهای آن شایان توجه است، مبانی فنی سیستمهای اطلاعـاتی نـام دارد .
هدف از این درس، آشنایی اجمالی دانشجویان بـا مباحـث فنـی مـرتبط بـا فنـاوری اطلاعـات وسیستمهای اطلاعاتی است. از جمله مباحث عمدهای که میتوان در این درس مطرح کرد، تعامل انسان و کامپیوتر، شبکههـای کـامپیوتری، هـوش مصـنوعی، رایـانش وب و وبکـاوی، امنیـتشبکه های اینترنتی، ارتباطات از راه دور و ارتباطات دادههای کاری است.
توسعه سیستمهای اطلاعاتی
گروه بعدی، درس های حوزه توسعه سیستمهای اطلاعاتی است. با توجه به درس های این گروه، هدف درس توسعه سیستمهای اطلاعاتی، آشنایی دانشجویان با پیشینههای مختلف چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی و طراحـی کـارا، معرفـی روششناسـی هـا و تکنیـکهـای بـه کاررفتـه و تحویل دادنیهای ایجادشده در توسعه سیستمهای اطلاعاتی بزرگ، معرفی تئوریها و مدلهـایکاربردی برای تجزیه وتحلیل ساختار سیستمها و فرایندهای تحلیل و طراحی سیستمها و مباحثی درباره مدیریت سیستمهای اطلاعاتی است. مباحث عمده ایـن درس را برنامـه ریـزی مقـدماتی؛ تجزیهوتحلیل امکانسنجی؛ پیادهسازی طـرح؛ بـازنگری سیسـتم پـس از پیـاده سـازی؛ اهـداف،متدولوژی و تحویلدادنیهای هـر فـاز؛ مفـاهیم و تفکـر سیسـتمی؛ تجزیـه وتحلیـل، طراحـی و پیادهسازی الگوریتمها؛ تجزیه وتحلیل و طراحی شی ءگرا؛ کاربردهای رفتاری توسعه سیسـتم هـا و یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی با فرایندهای کسب وکار، مباحث پژوهشی چرخه حیـات توسـعه سیستم، اجرای پروژهای برای آشنایی دانشجویان با روش و تکنیک های لازم شامل میشود.
اقتصاد سیستمهای اطلاعاتی
هدف از درس اقتصاد سیسـتم هـای اطلاعـاتی ، آشـنایی دانشـجویان بـا پـارادایمهـای علمـی ودیدگاه های پژوهشی مرتبط با اقتصاد فناوریهای اطلاعاتی، به کارگیری ابزار و اصول اقتصـادیشامل تئوری بازی، اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری برای تحلیل راهبرد کسب وکـار در صـنایعفناوریها و سیستمهای اطلاعاتی است. مباحث عمده ای که میتوان برای این درس پیشنهاد داد عبارت اند از: اقتصاد اطلاعات، کالاها، خدمات و بسترهای اطلاعاتی؛ قیمتگذاری اسـتراتژیک ومدلهای رقابتی؛ کالاهای مکمل استراتژیک؛ شکلگیری شبکه و ساختارها و اقتصاد شـبکه ای؛ سرقت اطلاعاتی؛ مدیریت حقوق دیجیتال؛ حریم خصوصی آنلاین؛ بهرهوری فناوری اطلاعات.
سمینار در سیستمهای اطلاعاتی
درس های این گروه شامل سمینارهایی است که در حوزه سیستمهای اطلاعاتی برگزار میشود و فراوانی خوبی هم در دانشگاههای معتبر دنیا دارد. بنابراین درس سمینار در سیستمهای اطلاعاتی با هدف آماده کردن دانشجویان برای اجرای پژوهش سیستم های اطلاعاتی، ایجاد درکـی عمیـقدرباره مسائل پژوهشی و متدولوژیهای متنوع پژوهشی، مرور پیشـین ه سیسـتم هـ ای اطلاعـاتیمدیریت، بررسی تئوریها و چـارچوب هـای پژوهشـی کـاربردی، مفـاهیم پژوهشـی و پـژوهشسیستمهای اطلاعاتی، بررسی جنبه فنی پژوهش در سیستمهای اطلاعـاتی ، پیشـنهاد مـی شـود .
مباحث بـه صـورت تف صـ یلی شـامل ایجـاد ارزش از طریـق سیسـتمهـای اطلاعـاتی؛ پـژوهشسیستم های اطلاعاتی میان سازمانی؛ پژوهش سیستم های اطلاعاتی گروهی؛ رویکردهای کیفی و انتقادی به سیستم های اطلاعاتی؛ نیازهای پژوهشی کـاربردی ؛ بررسـی موضـوعات پیشـرفته درفناوریهای اطلاعاتی مانند شبکههای بیسیم و سیار؛ فناوریهای اساسی به کاررفته محققان در ایجاد سیستمهای اطلاعـاتی مـدیریت؛ نحـوه اسـتفاده از سیسـتمهـای مـدیریت دانـش بـرایتصمیم گیریها و حل مسائل سازمانی، توسعه و تبادل اطلاعـات پژوهشـی در قالـب گـروههـایکوچک و تبادل نتایج پژوهشها از طریق مباحث، گزارش ها و مقاله ها است.
استراتژی و حکمرانی سیستمهای اطلاعاتی
گروه بعدی درس هایی درباره استراتژی و حکمرانی فناوری اطلاعات و سیسـتم هـای اطلاعـاتیاست که بر اساس بررسی ها، به دلیل مشابهت در مباحث این دو حوزه، میتوان آنها را ادغام کرد.
هدف این درس آشنایی دانشجویان بـا مباحـث مـرتبط بـا توسـعه، پـژوهش و تـأثیر حکمرانـیاطلاعات بر اقدامات کسب وکار، آشنایی با دیدگاه مدیران دربـاره نقـش اسـتراتژیک اطلاعـات وفناوری در سازمانها پیشنهاد می شود. مباحث عمده این درس مدیریت و طراحی سازمان فناوری اطلاعات؛ فناوریهای کلیـدی بـرای حکمرانـی فنـاوری اطلاعـات بـر کـاربران و کسـب و کـار؛ استراتژی حکمرانی فناوری اطلاعات شامل مـدیریت سـبد سـرمایهگـذاری فنـاوری اطلاعـات، ارزیابی ریسکهای فناوری اطلاعات، چارچوبهای کنترل فناوری اطلاعـات بـرای سـازماندهیفرایندهای فناوری اطلاعات و تعیین اهداف کنترلی مدیریت و مدیریت اطلاعات قابل اطمینـان ، است.
جنبههای اجتماعی سیستمهای اطلاعاتی
درس جنبههای اجتماعی سیستمهای اطلاعاتی با هدف آشنایی دانشجویان با ادبیات سـازمانی وجامعهشناختی درباره نقش فناوری اطلاعات در سازمانها و جامعه؛ مباحث زمینهای وسیعتری که بر انتشار، کنترل، دسترسی و توسعه اطلاعات در جامعه و فرهنگ تأثیر میگذارد؛ بررسـی مبـانیرفتاری فناوری ارتباطی و علوم اطلاعاتی و هم چنین راه هایی که تئـوری هـا و روشهـای علـومرفتاری بر درک استفاده، دسترسی و تعامـل افـراد بـا اطلاعـات و فنـاوریهـای ارتبـاطی تـأثیرمی گذارند، پیشنهاد می شود. مباحث تفصیلی که می تـوان بـرای ایـن درس پیشـنهاد داد ، روابـطمیان شخصی و اطلاعات در گروههای کوچک؛ مسائل اطلاعاتی سازمانها؛ تاریخچـه اطلاعـات؛ زندگی اجتماعی اطلاعات؛ پیامدهای زیرساخت اطلاعـاتی ؛ خـط مشـی اطلاعـاتی؛ تئـوری هـایروان شناختی استفاده از زبان در ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر؛ دیدگاههـای روان شناسـی اجتمـاعیدرباره هماهنگی و کار گروهی؛ تئوری علوم سازمانی درباره روابط اجتماعی، مباحث متـدولوژیکیشامل آزمایشهای میدانی، روشهای آماری در علوم رفتاری و تفسیر آنها و راهبـرد هـایی بـرایگزارشدهی نتایج مطالعات علوم رفتاری است.
سازمان و مدیریت

  • 1

پاسخ دهید